Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

O BIP UWM

Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej

Wniosek

Dane wnioskodawcy:

Nazwisko i imi? / Jednostka:

......................................................................................................................................................

 

Nr PESEL / REGON:

......................................................................................................................................................

 

Adres:

......................................................................................................................................................

 

Nr telefonu:

......................................................................................................................................................

 

 

Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski

w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

 

o udost?pnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dost?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze?nia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz 1198) zwracam si? z pro?b? o udost?pnienie informacji publicznych

Zakres informacji:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Sposób i forma udost?pnienia informacji:*

dost?p do przegl?dania informacji na uczelni

kserokopia

pliki komputerowe

Rodzaj no?nika:

dyskietka 3,5''

 CD-ROM

Forma przekazania informacji:*

poczta elektroniczna,    adres e-mail: ...................................................................................

listownie, adres: **...............................................................................................................

odbiór osobisty

-----------------------------------------------------------------------

Miejscowo??, data, podpis wnioskodawcy

Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z pó?n.  zm.)

Uwagi:

* prosz? zakre?li? w?a?ciwe pole krzy?ykiem

** wype?ni? je?li adres jest inny ni? podany wcze?niej

Uczelnia zastrzega prawo pobierania op?aty od informacji udost?pnianych zgodnie z art. 15 ustawy o dost?pie do informacji publicznej

 


Ta strona by?a odwiedzana 1358 razy (w tym z UWM 73 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-13
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa